X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מכתב ליבואנים 10 ביוני 21

  לחברי הלשכה העוסקים ביבוא שלום,

  הנדון: הודעות חשובות בתחום התקינה

  1. הממונה על התקינה הודיע על הפעלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים החל מ-1 ביולי 2021

  החל מה-1 ביולי 2021 יופעלו סמכויות הממונה על התקינה להמצאת התראות מינהליות ולהטלת עיצומים כספיים על עוסקים, שיפרו את הוראות חוק התקנים ואת פקודת היבוא והיצוא. העיצומים יוטלו על עוסקים (יבואנים, יצרנים, משווקים, מעבדות וכו'), שהפרו הוראות החקיקה וכן על רשויות מקומיות בעלות/מחזיקות מתקני משחקים לילדים המפרות הוראות תקן רשמי המחייב תחזוקת המתקנים

  הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע לציבור כי ב- 1 ביולי 2021 יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מינהליות ולהטלת עיצומים כספיים על עוסקים, שיפרו את הוראות חוק התקנים, התשי"ג- 1953, פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט- 1979.

  התראות מינהליות ועיצומים כספיים הם כלי אכיפה מינהליים לצורך הגברת יעילות הפיקוח והאכיפה על עוסקים, המפרים את ההוראות לעניין עמידה בדרישות התקנים הרשמיים, במטרה לשמור על שלומו, בריאותו ובטיחותו של הציבור. יובהר כי בכל מקרה של ספק בדבר פרשנות, הוראות חוק התקנים, פקודת היבוא והיצוא, וכן האמור בנהלי הממונה הרשמיים, יגברו על כל הוראה אחרת.

  לעיון בהודעה המלאה, המכילה קישורים להסברים ולדברי החקיקה בנושא לחצו כאן

  2. רשות התחרות פרסמה חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

  רשות התחרות (בשמה הקודם: רשות ההגבלים העסקיים) פרסמה ב-30 במאי 2021 חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

  כידוע, משטר אכיפת התקנים נועד לוודא כי הסחורות הנכנסות לישראל אכן עומדות בתקנים הרשמיים החלים עליהם, ובכך לסייע להגשים את מטרותיו של מערך התקינה בכללותו. מטרות אלו מפורטות בחוק התקנים התשי"ג – 1953 וביניהן שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, הגנה על איכות הסביבה, הספקת מידע לצרכן ואחרות.

  הפיקוח והאכיפה על תקנים רשמיים הם בסמכות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה. הוא גם הגוף, הממליץ בפני שר הכלכלה והתעשייה האם להכריז רשמיות על תקנים, שתיקן מכון התקנים, ככל שהוא סבור שמתקיימות לגביהם העילות המנויות בחוק התקנים, או להסיר רשמיות, במקרים שבהם עילות התקינה הרשמית אינן מתקיימות.

  במסמך מציינת רשות התחרות כי "משטר אכיפת התקנים הנוכחי משית עלות משמעותית על המשק, מוביל להגבהת חסמי הייבוא ולצמצום התחרות. כמו כן, הוא גורם לעליית יוקר המחיר ולירידה במגוון המוצרים הזמינים לצרכן. בהתחשב בכך, יש מקום לשקול ניהול סיכונים ליברלי יותר, אשר יאפשר לקבוצה גדולה יותר של מוצרים לעבור לאכיפה בדיעבד במקום אכיפה בשלב הייבוא. בכך, תתאפשר רמה גבוהה יותר של תחרות ביחס להיקף רחב יותר של מוצרים. כל זאת, תוך המשך שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו".

  לעיון במסמך חוות הדעת המלא – לחצו כאן

  3. פרסום טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 – הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד ה-27 ביוני 2021

  משרד הכלכלה והתעשייה, מפרסם טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 – הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד ה-27 ביוני 2021.

  כידוע, צו יבוא חופשי קובע כי סחורות, המפורטות בתוספת הראשונה מותרות ביבוא עם קבלת רישיון וכי יבוא סחורות, המפורטות בתוספת השנייה מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת. סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה או את מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא סחורות, המפורטות בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון ולפטור סחורות, המפורטות בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.

  הוראת מנכ"ל 2.6 מפרטת את מדיניות הטיפול האחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וגם מסדירה את נהלי הטיפול בבקשות אלו. משרד הכלכלה דן בבקשות לקבלת פטור מהצגת אישור או רישיון לסחורות המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם למקרים המוגדרים בהוראה כגון יבוא ציוד רפואי, מכלי גז, יבוא לגופים ביטחוניים וציוד מחשבים.

  כעת המשרד מפרסם טיוטת הוראת מנכ"ל 2.6 חדשה, אשר תחליף את הקודמת להערות הציבור עד תאריך 27.06.21.

  קישור לטיוטה ולנספחיה באתר משרד הכלכלה – לחצו כאן

  לשם השוואה, קישור לנוסח הוראת מנכ"ל 2.6 הקודמת (התקפה כרגע, עד אשר העבודה על ההוראה החדשה תושלם) – לחצו כאן

  חברי לשכה המעוניינים להעיר אודות תיקון זה לטובת גיבוש התייחסות מטעם לשכת המסחר ישלחו מייל מפורט הכולל נימוקים לאביאל קורן עד ליום 22.6.2021 בכתובת aviel@haifachamber.org.il

  ניתן לשלוח הערות גם ישירות לכתובת המייל שהקצה משרד הכלכלה לריכוז ההתייחסות בנושא: Import2.6@economy.gov.il

  4. הארכת תוקף לאישורי דגם של מוצרים מקבוצה 1 עד 31.12.2021

  הממונה על התקינה מודיע על הארכת תוקף נוספת לאישורי דגם של טובין מיובאים, מקבוצה 1 בלבד, עד לתאריך 31.12.2021 במטרה להמשיך ולהקל על יבואנים הממשיכים לספוג את השלכות נגיף הקורונה

  במטרה להקל על ציבור היבואנים בעקבות תקופת התפשטות נגיף הקורונה, ובהמשך להודעת הממונה מתאריך 15.03.2020, ההודעה הנוספת ב-20.10.2020 והודעה שלישית מיום 17.1.2021 בהן ניתנו הארכות לכלל אישורי דגם ללא קשר לקבוצת יבוא לה משויך התקן בהתאם לצו יבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א – 2021, הממונה על התקינה, איגור דוסקלוביץ, מפרסם הוראה למעבדות בדיקה, לפיה ניתנת הארכת תוקף נוספת ומתייחסת רק לאישורי דגם של טובין שתקנים החלים עליהם משויכים לקבוצת יבוא מספר 1.

  תוקף הארכה ניתן עד סוף שנת 2021 (31.12.2021).

  לתשומת לבכם – הוראה זו לא תחול במקרים בהם שונה/עודכן תקן רשמי, אשר מחייב עדכון אישור דגם.

  להודעה העדכנית של הממונה על התקינה – לחצו כאן

  קישור להודעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה – לחצו כאן

  5. לעדכוני תקינה ומכון התקנים לחץ כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן