ביקור בפארק תעשיה מבואות גלבוע 10/7/2024 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק | תיקון לחוק החיילים המשוחררים החזרה לעבודה | נפתחה האפשרות להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר-פברואר 2024 ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  תיקון לחוק החיילים המשוחררים החזרה לעבודה

  23/06/2024

  ב-30 במאי 2024 פורסם ברשומות תיקון לחוק חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ד–2024 (להלן: התיקון לחוק). התיקון  מרחיב את ההגנות, החלות כיום על משרתי מילואים ועל בני זוגם מפני פיטורים ומפני פגיעה בהיקף משרה ומכניס תיקונים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לחוק להגברת האכיפה, לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום ולחוק הביטוח הלאומי.

  עיקרי החוק:

  • איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של משרתים במילואים:

  נקבע כי בנוסף לאיסור הפיטורים של עובד המשרת במילואים ובמהלך 30 הימים מתום המילואים למי שמשרת מעל ליומיים רצופים (60 ימים למי שמשרת מעל 60 ימים עד לתום שנת 2024), יהיה גם איסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד, אלא אם ניתן היתר לכך מ"ועדת התעסוקה". האיסור לא יחול במקרה שהפגיעה בהכנסה נגרמה מכוח דין או הסכם קיבוצי או מירידה בתפוקה של העובד/ת שלא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק. התיקון יחול גם לגבי עובד של קבלן כוח אדם.

  ב.  הגנה על בני זוג של משרתים במילואים מפני פיטורים והוצאה לחל"ת:
  נקבע כי חל אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים של בן זוגו או של הורהו האחר של ילדו בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירות שירות המילואים או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.

  הגדרת "ילד" –  עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח.

  לגבי המגבלה על פיטורי עובד במהלך שירות מילואים (כלומר כאשר לא מדובר בפיטורים בשל השירות), נקבעה הוראת שעה (אשר תחול עד ליום 31 בדצמבר 2025) ולפיה חל אסור לפטר עובד, שעימו ילד, או להוציאו לחופשה ללא תשלום בתקופת שירותו במילואים של בן זוגו או הורהו האחר של ילדו, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים שלהלן :

  • שירות המילואים הוא בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים או שמשכו בפועל או משכו הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות;
  • העובד הודיע למעסיק בכתב לגבי שירות המילואים לא יאוחר משלושה ימי עבודה מהמועד, שבו המעסיק הודיע לעובד על הכוונה לפטרו או להוציאו לחל"ת.

  "חופשה ללא תשלום" – לרבות הארכת חופשה לתקופה, שהיא אחת מאלה: תקופה בלתי מוגבלת; תקופה רצופה של 30 ימים לפחות; תקופה של פחות מ-30 ימים, ובלבד שבמהלך החודשיים שקדמו לאותה חופשה שהה העובד בחופשה ללא תשלום, וסך כל התקופות של החופשות ללא תשלום הוא 30 ימים לפחות.

  במסגרת הוראת השעה נקבע כי האיסור לפטר עובד/ת, שעמו ילד, או להוציאו לחל"ת יחול גם במשך תקופה של 14 ימים מתום שירות המילואים.

  לתשומת לב! – הוראת מעבר:
  נקבעה הוראת מעבר לגבי עובדים, שעמם ילד, שהוצאו לחל"ת לפני תחילתו של החוק (30 במאי 2024) לתקופה בלתי מוגבלת או לחל"ת שמסתיימת תוך 30 ימים לאחר כניסת החוק לתוקף, והם מסרו למעסיק הודעה בכתב כי בן זוגם או הורהו האחר של ילדם משרתים במילואים. לפי הוראה זו, על המעסיק לפנות ועדת התעסוקה תוך שבעה ימי עבודה ממועד ההודעה לשם קבלת היתר להמשך החל"ת, וזאת, במקרים, שבהם שירות המילואים הוא בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות מילואים, התשס"ח – 2008 או שמשכו בפועל או הצפוי הוא מעל 21 ימים רצופים לפחות.

  מעסיק שלא יפנה לוועדת התעסוקה לקבלת היתר, יראו אותו כמי שהוציא את העובד לחל"ת ללא היתר.

  ג. ועדת תעסוקה:
  ועדת התעסוקה לא תיתן היתר להוצאת העובד לחופשה ללא תשלום אלא לאחר שנתנה לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו והתקיים אחד מאלה:

  • המעסיק הוכיח שההוצאה לחל"ת אינה קשורה לשירותו במילואים של בן הזוג של העובד או של הורהו האחר של ילדו או להיעדרות העובד או לאי־ביצוע העבודה עקב כך, ובלבד שההוצאה לחל"ת נעשתה בהסכמת העובד;
  • הוועדה מצאה כי העובד מעוניין לצאת לחל"ת, אף אם היא בקשר לשירות המילואים והמעסיק והעובד הסכימו להוצאה לחל"ת.

  ד. איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת לפיטורים לבין שירות מילואים של בן הזוג:
  נקבע כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים שניתנה בתקופת שירות מילואים של בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו, לא תבוא תקופת שירות המילואים.

  ה. רציפות בעבודה:
  נקבע כי היעדרות עובד מהעבודה עקב יציאה לחל"ת בתקופה, שבן הזוג משרת במילואים, לא תהווה הפסקה ברציפות העבודה ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק.

  ו. תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה:
  סעיף 2 (א) לחוק האמור אוסר להפלות בין עובדים עקב רשימה של מאפיינים אישיים. בתיקון לחוק מתווסף לרשימה זו גם האסור להפלות על רקע שירות במילואים, או קריאה לשירות במילואים גם של בן זוג או הורהו האחר של ילדם.

  ז. מענק לבני זוג של משרתים במילואים:
  נקבע כי תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים יהיה זכאי למענק כמפורט להלן:

  • בתקופת שירות המילואים של בן זוגו או של הורהו האחר של ילדו הוא יצא לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של 21 ימים לפחות;
  • שירות המילואים של בן זוגו או של הורהו האחר של ילדו הוא לתקופה שלא תפחת מ-21 ימים;
  • יש עימו ילד, שטרם מלאו לו 14 שנים או תלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988
  • הוא היה עובד בתקופה של 6 חודשים מתוך 18 חודשים שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד יציאתו לחופשה ללא תשלום;
  • לא השתלמו לו דמי אבטלה או דמי לידה בעד אותו פרק זמן, שבעדו הוא מקבל מענק.
  • תקופת המענק – המענק ישולם למי שמועד יציאתו לחופשה ללא תשלום חל בתקופה, שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד יום 31 בדצמבר 2024) (בסעיף זה – תקופת המענק), ולכל היותר פעם אחת.
  • גובה המענק –  המענק יהיה בשיעור של 70% מהכנסתו של הזכאי מעבודה, אך לא יותר מהסכום המרבי ליום, כשהוא מוכפל במספר הימים שבהם שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת שירות המילואים של בן זוגו או של הורהו האחר של ילדו, ולכל היותר בעד 30 ימים בתקופת המענק.

  לקריאת התיקון המלא לחוק לחץ כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן