X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  שחרור מותנה למחסן היבואן במסגרת מסלולי הצהרה

  03/08/2022

  הממונה על התקינה הודיע לאחרונה כי נוכח בקשות יבואנים לסיוע בקיצור הליכי השחרור של הטובין מהמכס, ניתן יהיה לשחרר טובין שחל עליהם תקן רשמי במסגרת "אישור שחרור מותנה" למחסני היבואנים גם מוצרים שיובאו במסלולי הצהרה, כלומר במסגרת מסלול הצהרה לפי תקינה ישראלית (קבוצה 2 או 3) או לפי מסלול התאמה לתקינה בינ"ל, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

  1. היבואנים כלולים במסלולי ההקלות המוגדרים בפרק 7 ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי" (מסלול ירוק, מסלול זהב או מסלול יהלום) או עומדים בתנאים הנדרשים בכדי להיכלל במסלולים אלה;

  (כלומר, ההקלה הזו רלוונטית רק לגבי יבואנים שהיו זכאים להיות במסלול ירוק / זהב / יהלום לפני הרפורמה. אותם יבואנים שהיו במסלולי ההקלות הללו או היו זכאים להיכלל במסלולים הללו, והחל מ-1.6.22 חלק מן התקנים שחלים על המוצרים שלהם עברו לקבוצה 2 או 3 או שהם בוחרים לייבא במסלול קסיס – רק היבואנים הללו יכולים ליהנות מההקלה כעת, של שחרור מותנה במסגרת ההצהרות – בכפוף לעמידה ביתר התנאים המפורטים מטה).

  1. הוגשה בקשה מלאה ומתאימה בהתאם למסלול הנבחר;
  2. היבואן מציין בבקשתו כי הוא מבקש לשחרר את הטובין באישור שחרור מותנה;

  (יש לציין זאת במלל החופשי בהערות לבקשה)

  1. הליכי הבקרה והדגימה מתבצעים בהתאם לקבוע בפקודת היבוא והיצוא והנחיות הממונה על התקינה בעניין בקרת משלוחים, על כל המשתמע מכך, לרבות כל חובות היבואן בשלבי הבקרה;
  2. הטובין לא ישווקו או יוצאו ממחסני היבואן בטרם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה.

  לאחר סיום בדיקת ההצהרה במעבדת בדיקה ולאחר קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה על בסיס המלצת מעבדת בדיקה, היבואן יהיה רשאי להשתמש בטובין כרצונו.

  לעיון בהודעתו המלאה של הממונה בנושא זה – לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן