ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

  04/04/2024

  בחודש מרץ  פורסמו צווי הרחבה להסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו חיוב מעסיקים בתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת "חרבות ברזל" מיום כ"ב בתשרי.

  צו הרחבה מה-5 במרץ 2024

  תחילת הצו לגבי תשלום שכר בגין תקופת חל"ת (כמפורט בסעיף 2.5 להלן) – היא חודש ימים מיום התחילה, וזאת, לצורך הסדרת מתווה התחשבנות, שייקבע בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות המיסים.

  תקופת הצו –  מיום 7 אוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 (ב-17 במרץ 2024 פורסם צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין הארכת תקופת הזכאות לתשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מ-31 באוקטובר 2023 ל-31 בדצמבר 2023)

  1.  התנאים לתשלום שכר לעובדים:

  מעסיק ישלם לעובד שכר, לרבות תנאים סוציאליים, עבור כל יום היעדרות של העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופת ההסכם, בהתקיים אחד התנאים המפורטים כאן:

   1.1 העובד מתגורר בישוב, אשר פונה לפי החלטות הממשלה, והוא נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 באוקטובר 2023, כולה או חלקה.

   1.2 העובד מועסק במוסד חינוך, שנמצא ב"אזור מיוחד", והוא נעדר מעבודתו באחד או ביותר מהימים בתקופת ההסכם, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

   1.3 העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה לסגירת מוסד חינוך, שבו לומד הילד, או עקב הוראה לסגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור מיוחד, גם אם המוסד לא היה פעיל בתקופת הזכאות, ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה: 1. במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר ב"אזור המיוחד" 2. מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב: (1) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;   (2) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

  הוראות פסקה זו לא יחולו אם הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד בעת היעדרות העובד .

   1.4 העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.

   1.5 העובד הוא אדם עם מוגבלות, אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור מיוחד, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים במצטבר: 1. מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי, המעיד על מוגבלותו 2. מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

   1.6 העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות, אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה:
   .1המוגבלות של הקרוב של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על המוגבלות של קרובו 2. העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה או טיפול בקרוב, כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לקרוב  לפעול לפי הנחיות פיקוד   העורף בתקופת ההסכם
   3.  העובד הצהיר בכתב על כך, שהוא היחיד שנעדר מעבודתו לשם השגחה או טיפול בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות.

  1.7  אי תשלום שכר – לא  ישולם שכר עבור היעדרות של עובד בשל מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, וכן, בשבת ובחג וביום שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה. כמו כן,  לגבי עובד, שעבד מהבית  וקיבל מהמעסיק את שכרו עבור עבודתו זו, לא ישולם שכר לפי הסכם זה, ובכל מקרה, לא יהיה כפל זכאות בגין תקופת הזכאות.

   1.8 זיכוי ימי חופשה – למרות האמור לעיל, עובד, אשר נוכו לו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה, שלה הוא זכאי, בשל ימי היעדרותו עקב המצב הבטחוני,  ושולמו לו דמי חופשה, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה יוחזרו למכסת ימי החופשה, העומדת לזכותו.

  2. חישוב השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו:

   2.1 השכר שישולם יהיה "שכר העבודה היומי", ולא יותר מ"השכר המרבי" – מדובר בשכר רגיל ברוטו וללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיוצא באלה.

  השכר יכלול הפרשות סוציאליות עבורו לפי זכאות העובד.

  2.2  לעובד, אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר. במקרה, שבו מספר השעות, שבהן לא עבד העובד, הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.

  2.3  לעובד, המועסק במשרה חלקית, ישולם החלק היחסי של השכר, שיחסו לכלל השכר הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

  2.4  כפל תשלומיםעובד אשר זכאי לתשלום שכר על פי הסכם זה, ושולמו לו תשלומים בגין ימי היעדרותו בשל המצב הביטחוני בגין תקופת ההסכם, על פי החלטת המעסיק, יבואו התשלומים, שכבר שולמו לו, על חשבון תשלום השכר המתחייב לפי הסכם זה, ובכל מקרה לא יהיה כפל תשלום בגין אותו יום היעדרות.

   2.5 תשלום שכר למי שהוצא לחל"ת  – עובד, שהוצא לחל"ת ואשר אלמלא הוצא לחל"ת היה זכאי לתשלום שכר על פי הסכם זה, ואשר פנה למעסיק לקבלת תשלום שכר לפי הסכם זה – ישולם לו שכר על פי הסכם זה, עבור אותה תקופה, אך לא יותר מגובה השיפוי שיקבל המעסיק בגין אותו עובד עבור אותה תקופה. האמור בסעיף זה הינו בכפוף להסדרת ההתחשבנות לגבי העובד בין המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים.

  "שכר העבודה היומי" – שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעסיק, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שבמשך החודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר 2023 שילם המעסיק תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים – בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה.

  "השכר המרבי" – שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב–22 ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים, נכון לתקופת ההסכם – 1,510 שקלים חדשים.

  מצ"ב צו הרחבה כפי שפורסם ברשומות

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן