ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד

  04/09/2023

  עבודה בערבי חג ובחול המועד
  להלן כללי העבודה והתשלום בערבי חג ובחול המועד:

  ערבי חג, וכן ימי חול המועד, מהווים ימי עבודה מלאים. בהסכם הקיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, למעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע, ובצו ההרחבה החל עליו, נקבע, כי בערבי חגי ישראל, החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה והעובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. שעות העבודה בערבי חג לגבי עובד, המועסק 6 ימים בשבוע, הן כשעות העבודה בימי שישי.

  במקומות עבודה, שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
  עובד במשרה חלקית יעבוד בערבי חג אותן שעות עבודה כמקובל לגבי עובדים במשרה מלאה במקום העבודה (מספר שעות זהה), אך לא יותר מאשר שעות עבודתו ביום עבודה רגיל, שאינו ערב חג.

  תשלום עבור ימי חג
  עפ"י צו הרחבה, שתוקפו כחוק, על כל העובדים והמעבידים במדינת ישראל, תחול ההוראה הבאה בנוגע לתשלום עבור ימי חג: עובד בשכר יומי, קבלני, או לפי שעות, לאחר שלושה חודשי עבודה במקום עבודה, שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג – יום לפני החג ויום אחרי החג (הכוונה לימי עבודה שהיו לפני ואחרי החג) – אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות). עובד חודשי יקבל את משכורתו הרגילה גם בחודשים, שבהם חל החג.

  אם חלות על העובדים במקומות עבודה מסוימים הוראות העדיפות על הוראות אלו, לגבי עבודה בערבי חג ובחול המועד ולגבי התשלום עבור ימי חג, עפ"י הסכם קיבוצי, חוזה אישי או נוהג, ההוראות שלטובת העובד הן שקובעות.

  שעות עבודה בחול המועד
  אין בחקיקה כל הוראה המתייחסת לשעות עבודה ב"חול המועד", או לתשלום עבורן מבחינת חוקי העבודה – ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים לכל דבר ועניין. כל זאת – אם אין הסכם קיבוצי, הסכם אישי או נוהג במקום העבודה, הקובעים אחרת.

  תשלום בגין "יום גשר" (יום שבין חג ליום פנוי, לשבת וכו')
  אין בחקיקה כל הוראה המתייחסת לתשלום בגין "יום גשר". במקומות עבודה, שבהם לא קיים הסכם אישי, הסכם קיבוצי או נוהג – המעביד הוא זה שקובע את כללי התשלום בגין יום זה.
  בפני המעביד עומדות מספר אפשרויות:

  "לספוג" את יום הגשר (כלומר, היום יהיה על חשבון המעביד); לנכות יום חופשה ממכסת ימי החופשה של העובדים (כי הרי מסמכותו של המעביד היא לקבוע את מועדי החופשות של העובדים); לנכות לעובדים חצי יום חופשה בלבד, או כל מספר שעות אחר או כל הסדר אחר, לפי החלטתו של המעביד.

  חג בזמן חופשה שנתית
  אם עובד יוצא לחופשה שנתית ובתקופת חופשתו חל יום חג – אין לכלול את החג במסגרת ימי החופשה השנתית; כלומר, העובד יהיה זכאי לימי חופשתו בנוסף ליום החג.
  חוק חופשה שנתית (סעיף 5(א) (2) קובע: "ואלה הימים שלא יובאו במניין ימי החופשה:….ימי חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג …"

  תשלום עבור עבודה בחג
  דין עבודה בימי חג כדין עבודה במנוחה שבועית. לכן, מעביד, המבקש להעסיק את עובדיו בימי החגים, חייב להצטייד בהיתר מאת משרד העבודה.
  חוק שעות עבודה ומנוחה (סעיף 17) קובע את שיעור התשלום בגין עבודה במנוחה שבועית (או בחג):

  "(א) הועבד עובד בשעות המנוחה השבועיות או בחלק מהן:

  1. ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל. היה שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועיות שכר עבודה לא פחות מ-1.5 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות, או שיעור גבוה יותר, בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג הקיים במקום העבודה.

  (2) ייתן לו המעביד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד". שעות מנוחה אלו אינן בתשלום.
  ההוראות האמורות יחולו גם לגבי עובד שאמור לעבוד בשעות הערב או הלילה של ערב החג (מאחר ששעות עבודתו חלות, בעצם, בחג עצמו).

  תשלום "דמי חגים" לעובד, על פי דתו
  מעביד יהודי (לדוגמא) אינו חייב לשלם לעובד שאינו יהודי גם עבור ימי חג יהודיים (שבהם עסקו סגור) וגם עבור ימי חג לפי דתו של אותו עובד. במקרה כזה יבחר העובד אם לקבל תשלום עבוד חגי ישראל או עבור חגי דתו.

  בחירת יום חופשה בימי חג, בערב חג ובמועדים אחרים
  עובד רשאי לקחת יום אחד, מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, במועד, שיבחר מבין רשימה ארוכה של ימי חג, ערבי חג, ימי זיכרון וכדומה, שנקבעו בתוספת לחוק חופשה שנתית, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות. יום זה יהיה מתוך ימי החופשה השנתית, המגיעים לעובד, ולא בנוסף להם.

  בהתאם לתיקון בחוק, עובד יהיה רשאי לבחור יום חופשה מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, לפי רשימת ימים, שנקבעה בתוספת לחוק, וכוללת מועדים שונים. לפירוט הרשימה לחצ/י כאן 

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן