ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  חקיקה בנושא תשלום עבור ימי הבידוד – החל מה-1 באוקטובר 2020

  ב- 19 בנובמבר פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020, המסדיר את נושא התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל חובת בידוד, וקובע הוראות לגבי פיצוי למעסיקים, החל מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 31 במרץ 2021.

  נקבע בהוראות החוק, כדלקמן:

  תשלום לעובדים בגין ימי בידוד

  עובד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו. "ילד" של עובד מוגדר בהוראות החוק כמי שטרם מלאו לו 16 שנים או אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993 או ילד או אדם עם מוגבלות כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
  2. הוא מסר דיווח על בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בידוד בית") למשרד הבריאות והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור.
  3. הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

  עובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד במקרים הבאים:

  1. עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, אלא אם כן, העובד נסע למדינה אחרת מטעם המעסיק ומתקיימות לגביו ההוראות, דהיינו חלה עליו חובת בידוד, הוא מסר דיווח על הבידוד ושהה בבידוד.
  2. עובד שחלה בקורונה, ולפיכך זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי מחלתו הצבורים בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.
  3. עובד השוהה בבידוד, ועבד אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מהמעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד, שבו עבד.

  תקופת הבידוד המזכה בתשלום:

  1. תקופת הבידוד הנה תקופה רצופה, שתחילתה ביום הראשון, שבו נודע לעובד שחלה עליו חובת בידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד או דרישת בידוד. במקרה שבו עובד דיווח למשרד הבריאות ארבעה ימים או יותר לאחר שנודע לו על חובת הבידוד או דרישת הבידוד – יחל מניין התקופה ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור.
  2. עובד, השוהה בבידוד, זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה, שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.
  3. על אף האמור, עובד השוהה בבידוד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום האמור על חשבון יום חופשה המגיע לו. עובד, שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק, כאמור לעיל, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, בלא שינוכה התשלום בעד יום עבודה אחד.
  4. במקומות עבודה שבהם חל "הסדר דמי מחלה מיטיב", כלומר הסדר לפיו העובד זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו או הסדר הקובע זכאות של עובד לדמי בידוד מהיום הראשון להיעדרותו, יהיה העובד זכאי לתשלום גם בעד יום העבודה האמור. עם זאת, המעסיק רשאי להודיע לעובד כי הוראות ההסדר המיטיב לא יחולו לעניין תשלום דמי בידוד.

   שימו לב, שעבור תשלום ימי מחלה לפי הסדר דמי מחלה מיטיב לא יינתן שיפוי מביטוח לאומי!

  ניכוי מימי המחלה הצבורים:

  1. מתקופת המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד ושולמו לו דמי בידוד, יופחתו מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, עד למכסה של ארבעה ימי עבודה.
  2. אם לא צבורים לזכות העובד מספר ימי המחלה שיש להפחיתם כאמור, יופחתו הימים העומדים לזכותו, אם ישנם, וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד.
  3. אם יסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים והעובד לא צבר ימי מחלה, מהם ניתן לקזז ימי מחלה כאמור, יקוזזו ימי המחלה שנותרו לקיזוז מימי החופשה הצבורים של העובד, ואם לא נותרה לעובד יתרת ימי חופשה מספקת, אז לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים.

  מועד תשלום דמי הבידוד ומהות התשלום:

  1. מעסיק ישלם לעובדו דמי בידוד במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. לא נמסר דיווח כאמור, ישלם המעסיק דמי בידוד במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.
  2. דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי הבידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת וותק.

  שיפוי למעסיק:

  1. המוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק, ששילם דמי בידוד לעובד, תשלום בעד הימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למנהל המוסד, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד, בשיעורים המפורטים להלן:

  א. בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו דמי בידוד לעובדו – 100%.

  ב. בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם דמי בידוד –

  (1) למי שביום 1.8.2020 העסיק לכל היותר 20 עובדים – 75%.

  (2) למי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ-20 עובדים – 50%.

  2. המוסד לביטוח לאומי לא יישא בתשלום במקרים הבאים:

  א. המעסיק הנו המדינה, גוף מתוקצב, גוף נתמך, קופת חולים, מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכן מעסיקי מסתננים ששילמו דמי בידוד לעובדיהם.

  ב. בעבור היום הראשון ששולם לעובד, שנדרש לבידוד עקב הגעה לישראל ממדינה אחרת, שאליה נסע מטעם המעסיק או ששולם לעובד מכוח הסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי או מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב.

  ג. עובד השוהה בבידוד, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר ושולמו לו דמי בידוד.

  3. מעסיק יגיש למוסד בקשה לשיפוי באופן מקוון כפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. הבקשה תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד וכן את פרטי המידע המפורטים בחוק.

  ההוראות במלואן נמצאות כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן