ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים – כל מה שצריך לדעת במקום אחד

  בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. מטרת הקצאת החשבוניות היא שמקבל החשבונית יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול בחשבונית המס בכפוף לכך שעל גבי החשבונית יופיע מספר ההקצאה שהוקצה ע"י רשות המיסים.

  1.איך זה אמור לעבוד?
  כל עוסק (כולל חברה בע"מ), שיוציא חשבונית מס לקונה המעוניין לקזז את המע"מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש"ח, יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי, שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ, הכלול באותה חשבונית מס.

  2. מהם לוחות הזמנים?
  עקב מלחמת חרבות ברזל, הוראת השעה תחל בתאריך: 1 באפריל 2024, ותהיה תקפה למשך חמש שנים (עד 31 בדצמבר 2028). בשנה הראשונה -2024, מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט", ובמהלכה כל חשבונית שתוגש תאושר ותקבל מספר הקצאה. עם זאת, בתקופת הפיילוט, רשויות מע"מ רשאיות לפסול חשבוניות, שהוצאו שלא כדין, בהתאם להוראות החוק והדין הקיימות כיום.

  3. כיצד תעבוד מתכונת ה"פיילוט"?
  עוסק מורשה, המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, נדרש לבקש משע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וגם מחויב לעשות זאת לפי דרישת הקונה.
  לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). במידה ותהיה חשבונית מס ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס, שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).
  בתום שנת 2024 ובאישור ועדת הכספים, יוחלט האם להאריך את תקופת הפיילוט לשנה נוספת (כלומר גם לשנת 2025), או לסיים את תקופת הפיילוט, ומאותו מועד תהיה לרשויות מע"מ האפשרות שלא לאשר הקצאת מספר לחשבונית, אם יש למנהל מע"מ יסוד סביר לחשש, שחשבונית המס, שלגביה הוגשה הבקשה להקצאה, תוצא שלא כדין.

  4. מהו סכום המינימום שבגינו יש להנפיק מספר לחשבונית?
  בשנת 2024 – 25,000 ₪
  בשנת 2025 – 20,000 ₪
  בשנת 2026 – 15,000 ₪
  בשנת 2027 – 10,000 ₪
  בשנת 2028 – 5,000 ₪

  5. סמכות שלא להקצות מספר לחשבונית:
  ככל שלמנהל מע"מ יסוד סביר לחשש, שחשבונית המס נשוא הבקשה הוצאה שלא כדין, רשאי להחליט שלא להקצות לה מספר. המנהל ישלח את ההחלטה למבקש מיידית בהודעה מקוונת, הכוללת את עילת הסירוב ומועד לשימוע (תוך שני ימי עסקים), שתכלול אפשרות לסמן באופן מקוון אחת מאפשרויות אלו:
  ­המערכת תשלח הודעה מקוונת לקונה, אם הוא עוסק, שבה יוצע לקונה לקבל על עצמו את תשלום המס בשל העסקה ובכלל זה מספר חשבונית, שתונפק לקונה.
  ­המבקש (כלומר הספק) יוציא לקונה חשבונית מס ללא מספר, שהוקצה לה, ולא ניתן יהיה לנכות עבורה מס תשומות. היה והקונה לקח על עצמו את תשלום המס, עליו להנפיק חשבונית עצמית ולדווח עליה בהתאם, והמבקש ינפיק חשבונית מס, הכוללת מע"מ בשיעור אפס, תוך ציון המספר שהוקצה לקונה. על החלטת מנהל מע"מ כאמור נקבעו הוראות לעניין שימוע והשגה.

  6. דגשים נוספים:
  ­ – הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלבנטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
  ­ – הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
  ­ – הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס, שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
  ­ – הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות.
  ­ – בנסיבות חריגות, הקשורות למערכות המחשוב של רשות המיסים, שבשלהן לא התאפשרה הקצאת מספר לחשבונית מסיבות           טכנולוגיות, יהיה מנהל מע"מ רשאי להורות, שיותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס שלא הוקצה לה מספר.
  ­ – אם מנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת, הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.

  7. אז מה צריך לעשות עכשיו?

  7.1. חברה המפיקה רק עשרות בודדות של חשבוניות מעל 25,000 ₪ בשנה
  לחברה כזו יש אפשרות של הנפקת מספר חשבונית באופן ידני דרך פורטל אתר רשות המיסים. החברה לא נדרשת לשדרג או לעבור למערכת חשבונאית חדשה, ויכולה להמשיך לעבוד עם אותה תוכנה קיימת. יש לזכור שמידי שנה סכום החיוב בחשבוניות ירד, מה שבהכרח יגדיל את מספר החשבוניות, שתהינה מחויבות במספר הקצאה.
  להגשת בקשה למספר הקצאה לחשבונית מס לאחר עסקה או להפקת מספר אישור הקצאה (עסקה עתידית) לחשבון עסקה או לפלטפורמה, שלא באמצעות מערכת הנהלת חשבונות המחוברת לשירות שע"מ, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  ­ – כניסה למערכת דרך הקישור מעלה.
  ­ – ללחוץ על כפתור – "להגשת הבקשה".
  ­ – למלא את הפרטים הנדרשים באופן מקוון ולשלוח.
  ­ לאחר השליחה, מספר ההקצאה יופיע מיידית.

  7.2. חברה המפיקה מאות חשבוניות מעל 25,000 ₪ בשנה
  חברה מסוג זה שלא עובדת יחד עם אחד מבתי התוכנה, אשר התאימו עצמם למערכת שע"מ, יכולה לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  ­ א. הזנה ידנית, בדומה לסעיף הקודם, של החשבוניות דרך פורטל רשות המיסים בבנקים של כמה חשבוניות יחד.
  ­ב. הסתייעות בחברה חיצונית מתווכת, שתעביר את המידע מהעסק למערכת רשות המיסים. ישנן מספר חברות המסייעות בתיווך מול דרישות רשות המיסים. למידע נוסף ניתן לפנות לרונית שגב בלשכה במייל ronit@haifachamber.org.il
  ג. שדרוג גרסת בית התכנה בשימוש העסק. בתי התכנה יודעים איזו גרסה לא תצטרך שדרוג ואיזו כן. אנו ממליצים לא להתמהמה ולפנות לבית התכנה בהקדם.
  ­חברה הנעזרת בשירות בית תכנה זר, מתבקשת לידע את בית התכנה ולהכין אותו לשינויים הצפויים באמצעות המידע – כאן.

  7.3. חברה המפיקה בממוצע מעל 1,000 חשבוניות בסך של 25,000 ₪ בחודש
  רוב החברות הגדולות משתמשות בבתי תוכנה מוכרים וגדולים, אשר שדרגו לבקשת רשות המיסים את הגרסאות האחרונות שלהם, ללא צורך התערבות של העסקים הנעזרים בהם. שוב – יש לפנות בהקדם לבית התוכנה ולהתעדכן. חברה אשר התוכנה שלה אינה נכללת בשדרוג הגרסה לטובת הקצאת מספרי חשבוניות, מתבקשת לרכוש את אחת הגרסאות המעודכנות.
  ­ שדרוג גרסת התוכנה בשימוש העסק. בתי התוכנה יודעים איזו גרסה תצטרך שדרוג ואיזו לא.
  ­ חברה הנעזרת בשירות בית תוכנה זר, מתבקשת לידע ולהכין אותו לשינויים הצפויים באמצעות המידע – כאן.

  7.4. הנחיות לאיחוד עוסקים
  כאשר מדובר באיחוד עוסקים, דירקטור אחד מכל חברה נדרש להיות אדמין על רשום המערכת. אין הדבר אומר שהוא זה שנדרש לטפל ולסגור את מעגל מספרי החשבוניות בעצמו, אלא שיש ביכולתו למנות כל אחד אחר בחברה (אנשי מחלקת החשבונות/כספים) כדי שיעמוד מול רשות המיסים. אותו אדם שממונה מטעמו ירשם במערכת רשות המיסים ויקבל הרשאה קבועה. בכל כניסה למערכת הוא ישתמש בטוקן. ניתן למנות יותר ממורשה הרשאה אחד בכל חברה.

  7.5. למי אני פונה אם יש לי שאלה?
  לעמוד השאלות והתשובות באתר רשות המיסים – לחצו כאן.
  טלפון: 9848* או 074-7619848
  דוא"ל: invoices@taxes.gov.il

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן