ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הקצאת מספרי חשבוניות כדי למנוע חשבוניות פיקטיביות

  14/08/2023

  בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות, במסגרת המאבק בהון השחור.
  מטרת הקצאת החשבוניות היא שמקבל החשבונית יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול בחשבונית המס בכפוף לכך שעל גבי החשבונית יופיע מספר ההקצאה שהוקצה ע"י רשות המיסים. למיטב ידיעתנו, רשות המיסים מקיימת בימים אלה דיאלוג מול חברות התכנה הגדולות דוגמת SAP ופריוריטי.

  איך זה אמור לעבוד?

  כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע"מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ), יצטרך/יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס.

  מהם לוחות הזמנים?

  הוראת השעה תחל בתאריך: 1.1.2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים (עד 31.12.2028). כאשר, בשנה הראשונה -2024, מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט".

  כיצד תעבוד מתכונת ה"פיילוט"?

  עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וגם מחויב לעשות זאת לפי דרישת הקונה.
  בתקופת הפיילוט, כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לכך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה למספר חשבונית. עם זאת, בתקופת הפיילוט, רשויות מע"מ רשאיות לפסול חשבוניות שהוצאו שלא כדין, בהתאם להוראות החוק והדין הקיימות כיום.
  לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על-גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). במידה ותהיה חשבונית מס ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).
  בתום שנת 2024 ובאישור ועדת הכספים, יוחלט האם להאריך את תקופת הפיילוט לשנה נוספת (כלומר גם לשנת 2025), או לסיים את תקופת הפיילוט ומאותו מועד תהיה לרשויות מע"מ האפשרות שלא לאשר הקצאת מספר לחשבונית, במידה ויש למנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה להקצאה, תוצא שלא כדין.

  מהו סכום המינימום שבגינו יש להנפיק מספר לחשבונית?

  • בשנת 2024 – 25,000 ₪
  • בשנת 2025 – 20,000 ₪
  • בשנת 2026 – 15,000 ₪
  • בשנת 2027 – 10,000 ₪
  • בשנת 2028 – 5,000 ₪

  סמכות שלא להקצות מספר לחשבונית:

  ככל שלמנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס נשוא הבקשה תוצא שלא כדין, רשאי להחליט שלא להקצות לה מספר. המנהל ישלח את ההחלטה למבקש מיידית בהודעה מקוונת, הכוללת את עילת הסירוב ומועד לשימוע (תוך שני ימי עסקים), שתכלול אפשרות המבקש לסמן באופן מקוון אחת מאלה: (א) המנהל ישלח הודעה מקוונת לקונה, אם הוא עוסק, שבה יוצע לקונה לקבל על עצמו את תשלום המס בשל העסקה ובכלל זה מספר חשבונית שתונפק לקונה (ב) המבקש יוציא לקונה חשבונית מס ללא מספר שהוקצה לה, ולא ניתן יהיה לנכות בגינה מס תשומות. אם הקונה לקח על עצמו את תשלום המס, עליו להנפיק חשבונית עצמית ולדווח עליה בהתאם, והמבקש ינפיק חשבונית מס הכוללת מע"מ בשיעור אפס תוך ציון המספר שהוקצה לקונה. על החלטת המנהל כאמור נקבעו הוראות לעניין שימוע והשגה.

  דגשים נוספים:

  • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלבנטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
  • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
  • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס, שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
  • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות.
  • בנסיבות חריגות הקשורות למערכות המחשוב של רשות המסים, בעטיין לא התאפשרה הקצאת מספר לחשבונית מסיבות טכנולוגיות, יהיה מנהל מע"מ רשאי להורות שיותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס שלא הוקצה לה מספר.
  • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.


  לפרטים נוספים בדבר מודל הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים – לחצו כאן.

   

  במהלך דיון, שנערך עם נציגי איגוד לשכות המסחר ברשות המיסים לפני מספר ימים נעשו הפעולות הבאות:

  • אנשי רשות המיסים סרבו לבקשת חוזרות של נציגי המגזר העסקי להאריך את מועד הכניסה לתוקף.
  • נציגי רשות המסים ציינו שהם מקיימים דיאלוג מול חברות התכנה הגדולות דוגמת SAP ופריוריטי, אך ישנן חברות ישראליות רבות הפועלות באמצעות בית תכנה אחר או בית תכנה זר. לחברות אלה יהיה יותר מאתגר לערוך שינויים במערכות המידע.
  • לדרישות התוכנה שפורסמו ע"י רשות המסים בשפה העברית – לחצו כאן
  • במידה ואתם מפעילים בית תכנה זר אשר אינו נמצא בישראל, ניתן להעביר אליו את הפרטים הנדרשים ע"י רשות המיסים באמצעות מסמך באנגלית – כאן
  • להסבר מפורט יותר על המנגנון – לחצו כאן

  אנו קוראים לחברות לא להתעכב ולפנות כבר עכשיו לרשות המיסים למייל invoices@taxes.gov.il
  בפנייתכם תארו את הקשיים בעדכון מערכות המידע שאתם חווים.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן