ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הקלות במתווה החל"ת

  23/11/2023

  ביום 9 בנובמבר 2023 פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן: החוק), ה כולל גם שורת הקלות לרבות במתווה החל"ת מה שיאפשר למעסיקים גמישות למעסיקים להוציא את עובדיהם לחל"ת תקופות קצרות יותר.

  תוקפו של החוק ותיקוני החקיקה שבמסגרתו החל מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 30 בנובמבר 2023 (להלן: התקופה הקובעת) ושר האוצר רשאי להאריך את התקופה הקובעת עד ליום 30 בדצמבר 2023.

  להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי


  לפניכם עיקרי ההקלות במתווה החל"ת:

  תקופת ההקלות
  הקלות יחולו למפרע לגבי מי שיצא לחל"ת בתקופה שבין ה- 7 באוקטובר 2023 ועד ל-30 בנובמבר 2023 , כאשר מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת (להלן: התקופה הקובעת). כלומר גם עובדים שהוצאו לחל"ת החל מיום, 7 באוקטובר 2023 ולא נרשמו בשירות התעסוקה, יהיה זכאים לדמי אבטלה לפי המועד בו הוצאו בפועל לחל"ת

  הפסקות עבודה המזכות בדמי אבטלה
  נקבע כי עובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בשל הפסקות בעבודה מהסוגים הבאים:

  1. פיטורים;
  2. הוצאה לחופשה ללא תשלום של 14 ימים (במקום 30 ימים) ביוזמת המעסיק;
  3. יציאת עובד לחל"ת ביוזמתו יציאת עובד מיוזמתו לחל"ת של לפחות 14 ימים, ובלבד שמתקיימים שני תנאים מצטברים: בן זוגו של העובד שוהה בשירות מילואים או נקרא לשירות עבודה לפי הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967; לעובד ולבן הזוג כאמור ילד שטרם מלאו לו 14 שנים או ילד שהוא תלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח – 1988.

  הקטנת "תקופת האכשרה"

  תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים
  על פי המתווה החדש תקופת האכשרה קוצרה ל- 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים ולגבי אדם עם מוגבלות, תקופת אכשרה של 3 חודשים (אדם עם מוגבלות – מי שזכאי לקצבת נכות. כלומר, עובד שעבד 6 חודשים מתוך 18 חודשים שקדמו להפסקת העבודה יהיה זכאי לדמי אבטלה.

  הפחתת תקופת החל"ת המינימלית

  הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום
  דמי אבטלה ישולמו לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום לתקופה של 14 ימים לפחות, במקום תקופה מינימלית של 30 ימים כקבוע בחוק היום.

  הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות
  עובד שעבודתו הופסקה בתקופה הקובעת וניצל 180% מימי הזכאות לדמי אבטלה בארבע השנים האחרונות, יהיה זכאי לקצבה מלאה עד לתום התקופה הקובעת, גם אם הוא מתחת לגיל 40. במצב הרגיל הזכאות הזו חלה רק לגבי מובטל חוזר מעל גיל 40.

  הארכת חל״ת אוטומטית למפונים
  נקבע כי מבוטחים המתגוררים בישובים שפונו על פי החלטת הממשלה בתקופה הקובעת, ושניצלו את מלוא הזכאות לדמי אבטלה לפני התקופה הקובעת או במהלכה, יהיו זכאים לדמי אבטלה עד לתום התקופה הקובעת.

  ביטול קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
  דמי האבטלה ישולמו החל מהיום הראשון לחל"ת, גם אם המבוטח זכאי במהלך תקופת הזכאות לימי חופשה, וזאת, במקום המצב הרגיל לפיו תשלום קצבת האבטלה יחל רק לאחר תום יתרת ימי החופשה לזכותו של העובד

  ביטול 5 ימי המתנה
  במהלך התקופה הקובעת תחילת תשלום דמי האבטלה יהיה ללא תקופת ההמתנה של 5 ימים

  ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח
  מתן פטור למעסיקים החייבים בדמי ביטוח בעד עובד הנמצא בחל"ת של 14 ימים לפחות. במצב הרגיל מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בגין עובד שהוצא לחל"ת במהלך החודשיים הראשונים בשיעור של 6.57% משכר המינימום. חובה זו בוטלה במתווה כאמור ;

  מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם
  מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, יהיה זכאי למענק מיוחד:

  1. עובד מעל גיל 67 שפוטר או הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק בתקופה הקובעת לתקופה רצופה של 14 ימים;
  2. הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני החודש בו חלה הפסקת עבודתו
   תשלום ושיעור המענק:
   המענק המיוחד ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה הקובעת והיה מחוסר עבודה 14 ימים רצופים לפחות. המענק יהיה בשיעור של 75% מהכנסתו מעבודה כשהיא מחלוקת ב- 90 ועד למקסימום 134 ש"ח ליום כפול מס' הימים בחודש בהם היה מחוסר עבודה

  מעסיק אשר שוקל לפטר או להוציא לחל"ת עובדים, צריך לבדוק האם אין נסיבות מיוחדות האוסרות עליו לעשות זאת, כדוגמת עובדים מוגנים מכוח חוק עבודת נשים, עובדים, אשר יצאו לשירות מילואים וחזרו משירות מילואים, עובדות ועובדים בחופשת לידה, עובדות ועובדים בטיפולי פוריות, עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, ועוד.

   קישור לאתר הביטוח הלאומי

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן