X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הקלות באישורי כבאות והצלה לעסקים

  ב-19 ביולי 2022 חתמה שרת הפנים על הקלות לצו רישוי עסק. בתיקון לצו בוטלו כליל הצורך, שנקבע לגבי סוגי עסקים מסוימים, באישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה, ובנוגע לחלק מהעסקים אשר לגביהם עדיין יידרש אישור, תורחב האפשרות של בעל העסק לקבל אישור באופן עצמאי באמצעות תצהיר.

  כמו כן, לתיקון נוספו הגדרות חדשות, שיביאו לטיוב וייעול קבלת אישור רשות הכבאות. לדוגמא עדכון המונח "מ"ר" והחלפתו ב"מ"ר בנוי". המשמעות היא, שבפריטי רישוי, שבהם ישנה אפשרות לקבלת אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה על בסיס תצהיר, הרשות הארצית לכבאות והצלה תמדוד רק את השטח הבנוי של העסק ולא תיקח בחשבון את השטח הפתוח שהוא חלק משטח העסק. התיקון יוביל להקלה משמעותית לבעלי המסעדות, בתי הקפה, מכבסות, בתי מרקחת ועוד.

  התיקון יוביל לחיסכון שנתי שמוערך בכ-58 מיליון ש״ח בשנה לבעלים עסקים ויביא להקלה ולצמצום הביורוקטיה לכ-40 אלף בתי עסק בישראל.

  להלן השינויים מודגשים בצבע אדום בטור ג', עמודה 7 (עמודת כיבוי והצלה) לפי סוג העסק:

  1 – בית מרקחת:

  1.1 –ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  תמרוקים:

  1.2א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  1.2ב' – ת' עד 200 מ"ר – נמחק.

  תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי:

  1.3א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  1.3ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  1.3ג' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  1.3ד' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  מעבדות לא רפואיות:

  1.5א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  1.5ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  1.6 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  2 – דלק ואנרגיה:

  2.1ב' – + ת' למחסן עזר לא מקורה.

  2.1ה' – 500 במקום 50.

  2.2א' – + ת' לתחנת תדלוק פנימית.

  2.2ג' – נמחק.

  2.2ד' – בטור ב' – בתקנות אחסנת נפט. בטור ג'- + ת' למחסן פרטי המאחסן נפט סוג ב/ג במכלים על קרקעיים בנפח שאינו עולה על 149 אלף ליטר.

  2.2ז' – + ת' לחניון תחת כיפת למכליות שמאחסנות נפט סוג ב/ג בנפח שאינו עולה על 500 אלף ליטר.

  3 – מזון לבעלי חיים, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות:

  3.5א' – ת׳ – + רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ-500 מ"ר.

  3.5ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  3.7א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  3.7ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  4 – מזון:

  4.1א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.2ג' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.3א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  4.3ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  4.4ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.4ז' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.6א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.6ג' – ת' עד 200 מ"ר נמחקו.

  4.6ה' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.6ו' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  4.7ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  4.7ג' – + רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ-300 מ"ר בנוי.

  4.7ד' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  6 – מסחר ושונות:

  6.1 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי.

  6.4 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  6.12 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  6.14 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  8 – רכב ותעבורה:

  8.2 – נמחק.

  8.4א' – נמחק.

  8.5 – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  8.6א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  8.6ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  8.6ו' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  8.7ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  8.9א' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  8.9ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  8.9ו' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  9 – שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת:

  9.1א'- ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  9.1ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר.

  9.1ג'- ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  9.4- ת׳ – נמחק.

  10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים:

  10.3- ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר.

  10.6ב' – + ת' שטחו הבנוי של העסק עד 200 מ"ר, העסק נמצא במפלס קרקע, אחסון עד גובה 3.7 מ' ואינו מאחסן חומרים מסוכנים.

  10.10ד'- + ת׳.

  10.11ג'- + ת׳.

  10.14ב' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 1000 מ״ר.

  10.14ה' – ת׳ – לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר.

  לצפייה בידיעה המלאה ופרטים נוספים – לחצו כאן.

  הוצאה וחידוש רישיון עסק ע"י בסיס הצהרה בלבד

  מתוקף הסמכות האמורה ביום 1 במרץ 2017 הותקן צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז-2017, אשר תיקן את הצו העיקרי לצורך קביעת הוראות אשר יאפשרו להחיל את ההסדר בדבר אישור על יסוד תצהיר על אישורים של רשות הכבאות וההצלה, וזאת בהתאם לתבחינים מקצועיים אשר יסודם בעבודת מטה שנעשתה ברשות הכבאות.

  התיקון המהותי העיקרי אשר מוצע לבצע הוא מחיקת הגדרת המונח "מ"ר" והחלפתו במונח "מ"ר בנוי".

  "מ"ר בנוי" – הסך הכולל במטר רבוע של השטח הבנוי בעסק, לרבות כל מבנה וחלק של מבנה וכל המחובר או הצמוד אליו. במידה וקיימים בעסק מבנים שהם מבנים נפרדים, יובא בחשבון רק שטחו של המבנה הנפרד הגדול ביותר.

  עסק ששטחו הבנוי הוא עד 300 מ"ר רשאי להגיש תצהיר, גם אם שטחו הכולל גדול יותר. בנוסף לכך, מוצע לתקן ולקבוע שרק מעל שטח בנוי מסוים יידרש אישור של רשות הכבאות וההצלה לצורך קבלת רישיון.

  בנוסף, ישנם עסקים מענפים מסוימים, אשר לגביהם יתבטל הצורך באישור רשות הכבאות וההצלה, עד לגודל 300 מ"ר בנוי, ולעסקים דומים מעל 300 מ"ר בנוי, תינתן האפשרות לקבל אישור ע"י תצהיר בלבד.

  כמו כן, ישנה הרחבת מסלול "אישור על יסוד תצהיר" של רשות הכבאות וההצלה.

  לקישור לטיוטת הצו ולרשימת עסקים – לחצו כאן

  תוספת לתקנות תשלומים בעד שירותים

  הודעת הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים-10017), התשפ"ב 2022

  עקב שינוי המדד, רשות הכבאות מפרסמת נוסח תוספת לתקנות תשלומים בעד שירותים.

  בין היתר, מדובר על ביקורת במקרקעין ומתן דוח ביקורת, לפי שטח המקרקעין ושטח הבנוי עליו וחוות דעת מפקח בטיחות אש.

  לצפייה בהודעת הרשות הארצית לכבאות והצלה – לחצו כאן.

  טפסים אחידים לרישוי עסקים ונכסים

  אגף הגנה מאש מנגיש בעבורכם את המידע והטפסים שיש למלא לשם קבלת רישיון עסק. לצורך יצירת אחידות, שקיפות ושיפור השירות, אגף הגנה מאש ביצע עבודת מטה בנושא טפסים אחידים ומקוונים.
  השירות ניתן לכלל האזרחים, שקיים בידם דוח ביקורת והשלמת אישורים לצורך קבלת אישור כבאות בתיקי רישוי עסקים / נכסים.

  הורדת טופס אחיד מהאתר ושליחתו למוקד השירות תיעשה באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הורדת הטופס מן האתר ושליחתו בדוא"ל למוקד השירות : tservice@102.gov.il
  • מילוי הטופס המקוון ושליחתו – כאן

  לאחר שליחת הטופס באמצעות אחת מהאפשרויות יועבר המסמך למדור רישוי עסקים הרלוונטי המטפל בתיקך לבדיקה מקצועית.

  סוגי הקבצים והנחיות שליחה:

  • גודל קובץ עד 20 מגה.
  • ניתן לשלוח מסמכים מהסוגים הבאים: PDF או JPG.
  • יש להקפיד שאיכות הצילום או הסריקה של המסמכים אותם ברצונך להעביר תהיה ברורה באופן שניתן יהיה לקרוא את המידע.
   שימו לב, מסמך שאינו מלא ככתוב מעלה לא יעבור לטיפול המדור!

  הרפורמה לאימוץ תקינה בינ"ל בהוראות הגנה מאש

  הרשות הארצית לכבאות והצלה החלה בפרויקט אימוץ תקינה בינלאומית, שעיקרו כתיבה של רגולציה ישראלית חדשה בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים וביטול הרגולציה הקיימת.

  בשל היקפו של הפרויקט הוא יימשך מספר שנים ויכלול רגולציה בתחום רישוי עסקים, תכנון ובנייה ונכסים שאינם דורשי רישוי.

  "תיק בקליק" – ניהול תיק בטיחות אש באינטרנט

  שירות "תיק בקליק" של כבאות והצלה לישראל, מציג את פרטי תיק בטיחות האש העדכניים בצורה מקוונת ומאפשר צירוף יעיל ומהיר של מסמכים לביקורת. השירות מאפשר לבעלי עסקים לצפות באופן מקוון בתיק בטיחות האש שלהם, שמתנהל באגף הגנה מאש, ולהגיש מסמכים בצורה מקוונת באינטרנט

  מי יכול להירשם ל'תיק בקליק'?

  בעלי עסקים שיש להם תיק מניעה (תיק בטיחות אש), המתנהל במדור הגנה מאש, בכבאות והצלה לישראל.

  איך נרשמים למערכת?

  בעלי העסק צריכים להודיע לכבאות והצלה (כב"ה) מי המורשה הראשי לצפייה בתיק המניעה המקוון:

  • יש להדפיס את טופס 'ייפוי כוח למורשה ראשי לטופס מקוון'.
  • למלא אותו בכתב יד ברור ולחתום עליו.
  • לצרף את המסמכים הנדרשים.
  • לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים למוקד השירות האזרחי של הכבאות, בדואר אלקטרוני לכתובת: tservice@102.gov.il.

  לתשומת ליבכם – המורשה הראשי יוכל להגדיר הרשאת צפייה למורשים נוספים, בתוך השירות עצמו.

  מה צריכים לצרף לטופס ייפוי הכוח?

  יש לצרף מסמך מזהה של החותם על טופס ייפוי הכוח, היכול להיות אחד מתוך הבאים: צילום תעודת זהות / צילום דרכון / סמך מזהה אחר.

  לפרטים נוספים – לחצו כאן

  אישור או דחיית הרישום לשירות, יתקבל באמצעות הטלפון תוך 2 ימי עסקים.

  הכניסה לשירות דורשת רישום. השירות ניתן ללא עלות.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן