ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים

  23/01/2024

  ב-25 באוקטובר 2023 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז) (הארכת התקופה הקובעת והארכת תקופת ההארכה), התשפ"ד–2023, אשר האריך באופן אוטומטי ב- 3 חודשים את התוקף של מגוון רחב של אישורים רגולטורים תקופתיים ובכלל זה אישורי יבוא.

  ב-7 בינואר 2024 פורסם ברשומות צו הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז)(הארכת התקופה הקובעת והארכת תקופת ההארכה), התשפ"ד-2024.

  לעיון בצו המאריך (קובץ תקנות מס' 11069)– לחצו כאן

  שימו לב: הארכות אלה חלות רק על רשימה סגורה של אישורים רגולטוריים שלגביהם עלה הצורך בהארכה כאמור, כמפורט בגוף הצו:

  צו זה האריך את התקופה הקובעת לעניין פרק ב' לחוק ב-3 חודשים נוספים, עד ה-7 באפריל 2024בנוסף, ניתנה תקופת ההארכה של האישורים הרגולטוריים הבאים, מ-3 חודשים ל- 6 חודשים בתנאי שהם ניתנו מלכתחילה לתקופה העולה על שנה:

  (1)תעודת הכשרה שנתן מוסד הכשרה לפי תקנה 51 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 כאמור בפרט (2) בתוספת הראשונה לחוק, וכן אישורים רגולטוריים כמפורט בפרטים (3) ו- (6) עד (10) בתוספת הראשונה לחוק;

  (2) היתרים לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965;

  (3) היתרים הכוללים הקלה, שימוש חורג או תוספת שימושים לפי חוק התכנון והבנייה;

  (4) אישורים רגולטוריים שניתנו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 ;

  (5) רישיון לפי סעיף 7 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו–2005 ;

  (6) רישיון לפי סעיף 5 לחוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט–1979 ; או תעודה לפי סעיף 6 לחוק האמור;

  (7) רישיון ייצור לפי סעיף 21 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015 , ואישור מוקדם לייבוא לפי סעיף 54 לחוק האמור;

  (8) הכרה בגוף יישום מוכר לפי סעיף 14 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012 ;

  (9) רישיונות מדביר לפי סעיף 4 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו–2016 , והיתר מיוחד לעובד הדברה לפי סעיף 58 לחוק האמור;

  (10) היתר רעלים לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג- 1993;

  (11) אישור על עמידה בהצלחה במבחן עיוני לפי תקנה 31 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;

  (12) היתר לפרסום תשקיף לפי סעיף 21 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968- לעניין תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א לחוק האמור

  (13) רישיון שניתן לפי סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד-1984.

  ביחס לבדיקה תקופתית של מתקני גז, ניתנה הארכת התקופה הקובעת לעניין פרק ד' לחוק ב-3 חודשים נוספים, כך שגם במהלך התקופה שבין יום 7 בינואר 2024 ובין יום 7 באפריל 2024, יידחה בשלושה חודשים המועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית במיתקן גז המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי.

   

  • לעיון בידיעה בנושא זה באתר רשות האסדרה– לחצו כאן
  • לעיון בהוראה העוסקת בהארכת תוקף רישיונות הסחר והיצור של משרד התחבורה לשנת 2023 עד לתאריך 31 במרץ 2024– לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן